Website Bannerหมายเหตุ
-      การคำนวณการผลิตไฟฟ้า หน่วย/ปี ใช้สมมุติฐานความเข้มของแสงอาทิตย์ 5 ชั่วโมง / วัน
-      การคำนวณปริมาณเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ใช้สมมุติฐานจากกำลังการที่ 1 ชั่วโมงของแต่ละ Package
-      ข้อมูลทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้เป็นเพียงประมาณการ ไม่ใช่คำรับประกัน โดยที่ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้และระยะเวลาคืนทุน 
       อาจแตกต่างกันตามความเข้มของแสงอาทิตย์และทิศทางของอาคาร แล้วแต่กรณี
-      * สมมุติฐานคืนทุนภายใน 8 ปีจากกราฟแสดงตัวอย่างอัตราผลตอบแทน คำนวณคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าที่ 4.5 บาท/หน่วย ด้วย Package L กำลัง 5 kWp
-      ** การรับประกันสินค้า แผงโซล่าเซลล์ รับประกันโดยผู้ผลิต 10 ปี รับประกันประสิทธิภาพ 25 ปีเครื่องแปลงไฟรับประกัน 5 ปี และซื้อเพิ่มได้อีก 5 ปี
-      *** สมมุติฐานประหยุดค่าไฟฟ้าภายใน 25 ปี คำนวณอัตราค่าไฟฟ้าที่ 4.5 บาท/หน่วย และมีการปรับเพิ่มค่าไฟฟ้า ร้อยละ 3 ต่อปี
-      **** สมมุติฐาน ขายไฟคืน 25 ปี เป็นการเข้าร่วมโครงการขายไฟให้การไฟฟ้า คำนวณจากอัตราค่าไฟฟ้ารับซื้อ 6.85 บาท/หน่วย เมื่อเข้าร่วมโครงการนาน 25 ปี
-      ***** บริการตรวจเช็คระบบฟรี 2 ปี ปีละ 2 ครั้ง รวมเป็น 4 ครั้ง หลังการติดตั้ง
Current Pageid = 3