Website Bannerระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อสายส่ง (On-grid Solar PV Systems)
          คือ ระบบที่ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเองได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เข้าสู่ภายในบ้าน อาคาร โรงแรมและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
สามารถลดค่าไฟฟ้า หรือ เพิ่มรายได้ด้วยการขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ ให้กับการไฟฟ้าในราคาพิเศษการทำงานของระบบ ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนหลักดังนี้

1. เมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา เซลล์แสงอาทิตย์จะทำปฏิกิริยาต่อแสง เกิดเป็นพลังงานไฟฟ้า

 2. พลังงานไฟฟ้าที่ได้ เป็นไฟฟ้ากระแสตรง จะไหลผ่านสู่ระบบควบคุม เข้าสู่อินเวอร์เตอร์

 3. อินเวอร์เตอร์จะเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ และไหลผ่านสู่ระบบควบคุม เพื่อจ่ายไปยังระบบไฟฟ้าภายในบ้าน 
     และระบบของการไฟฟ้า

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบอิสระ (Off-grid Solar PV Systems)
          คือ ระบบที่ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเองได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อนำไปใช้ในที่ ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้  หรือใช้ในพื้นที่ชนบทที่ไม่มีระบบสายส่งไฟฟ้า เป็นระบบที่ต้องใช้แบตเตอรี่ เป็นตัวสำรองพลังงานไฟฟ้า 
การทำงานของระบบ ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนหลักดังนี้

1. เมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา เซลล์แสงอาทิตย์จะทำปฏิกิริยาต่อแสง เกิดเป็นพลังงานไฟฟ้า

    
2. พลังงานไฟฟ้าที่ได้ เป็นไฟฟ้ากระแสตรง จะไหลผ่านเข้าไประบบควบคุมประจุไฟฟ้า

   3. ระบบควบคุมประจุไฟฟ้า จะนำกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ ประจุเข้าไปยังแบตเตอรี่

 4.
อินเวอร์เตอร์จะเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง จากแบตเตอรี่ ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ และไหลผ่านสู่ระบบควบคุม เพื่อจ่ายไปยังระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

 


Current Pageid = 9